Lempolan kauppapuiston kehittäminen etenee

lemp.jpg

Lempolan kauppapuistossa etenkin liikennejärjestelyt kaipaavat kehittämistä.

 

Lohjan kaupungin kaavoitus teki Lempolan kauppapuiston kehittämisestä kyselyn viime huhti-toukokuussa. Kyselyllä kartoitettiin mm. alueen liikennejärjestelyjen toimivuutta, viihtyisyyttä, käyttötottumuksia ja alueen näkyvyyttä. Kyselyyn vastasi yhteensä 198 henkeä, joista noin neljännes on miehiä ja kolme neljäsosaa naisia. Vastaajia löytyi kaikista ikäluokista. Kysely alustaa kaavamuutosta.

-Asukaskyselyn tavoitteena on kartoittaa käyttäjien mielipiteitä alueesta, kerätä ideoita alueen kehittämiseen ja ajatuksia siitä, mihin asioihin alueen käyttäjien mielestä tulisi kiinnittää huomiota alueen suunnittelusta. Lisäksi saimme paljon tietoa siitä, miten aluetta tällä hetkellä käytetään. Kaavan laadinnan kannalta on oleellista kerätä heti kaavaprosessin alkuvaiheessa tietoa alueen käytöstä. Tässä tapauksessa kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että alueelle on mm. mahdollista rakentaa lisää päivittäistavarakauppaa. Lisäksi tavoitteena on liikennejärjestelyiden parantaminen, kertoo Lohjan kaupungin kaavasuunnittelija Kaisa Långström.

Kyselyn tuloksista selviää, että parantamisen varaa koettiin olevan etenkin liikennejärjestelyissä. Uusista liikkeistä kauppapuistoon toivottiin eniten Alkoa ja Lidliä. Ensisijaisesti haluttiin, että alueelta näkyvät liikkeet, mutta moni piti tärkeinä myös istutuksia ja puita. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat pysäköintipaikkojen määrään ja sijaintiin. Verraten tyytyväisiä oltiin myös alueen saavutettavuuteen kävellen sekä pyöräily-yhteyksiin. Vähiten tyytyväisiä puolestaan oltiin istumismahdollisuuksiin ja joukkoliikenteen reitteihin. Tyytymättömiä oltiin myös ympäristön viihtyvyyteen ja liikenneturvallisuuteen.

-Olin tyytyväinen saapuneiden vastausten määrään, ja iso osa vastaajista oli alueen aktiivisia käyttäjiä. Lähes 90% vastaajista saapuu alueelle autolla, pyrimme osaltamme myös kaavoituksessa vaikuttamaan siihen, että alue olisi jatkossa paremmin saavutettavissa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta. Erityisesti alueen liikennejärjestelyjä ja -turvallisuutta haluttiin kehittää, tätä osattiinkin odottaa. Osa kehitysehdotuksista on sellaisia asioita, jota kaavalla ei voida ratkaista esim. penkkien sijoittaminen, mutta kyselyn tulokset ovat myös maanomistajan tiedossa, kommentoi Långström.

 

Kauppiaat kannattavat Lempolan kehittämistä

Haastattelimme paria liikekeskuksen kauppiasta kyselyn pohjalta. Heidänkin vastauksistaan nousivat esille mm. liikennejärjestelyt ja alueen näkyvyys sekä olemassa olevien alueiden kehittämiseen panostaminen.

-Kauppapuiston liikennejärjestelyt ovat yksi asia, jota olen ihmetellyt, ne eivät ole toimivimmasta päästä. Jalankulkijoiden turvallisuus alueella on heikolla tasolla, varsinaisia siirtymäväyliä jalankulkijoille ei ole lainkaan. Parkkipaikkojen määrä on nykyisellään erityisesti kesällä ja viikonloppuisin riittämätön ja tämä kun yhdistetään huonoon liikennejärjestelyyn, niin soppa on valmis, sanoo Lempolan K-supermarketin kauppias Teppo Ojala.

-Koko talousalueen ja Lohjan kannalta olen ihmetellyt jo monta vuotta miksei mitään näy moottoritiellä. Eikä myöskään julkisivussa oikeassa paikassa, koska autoilija on mennyt jo ohi ympyrästä ennen kuin hän näkee toimijoiden kyltit. Satojatuhansia autoja ajaa molempiin suuntiin moottoritiellä ja nämä kaikki päästetään vain ohi.

-Kauppapuiston sijainti ja nyt esillä oleva kehityshanke ovat kuitenkin loistavia. Aivan varmasti kauppapuisto on "portti" Lohjalle ja tätä myötä varmasti koko talousalueen kannalta Lohjaa eteenpäin vievä. Pitää myös muistaa, että pendelöinti lisääntyy, ja Lohjan sijainti kohti kehäalueita on loistava. Kysymys kuuluukin, paljonko pendelöijä jättää tuloja kehäalueelle, Lohjan ja Lempolan "heikohkon" tarjonnan vuoksi? Nyt pitäisi ottaa vahva näkymä tulevaan, sillä Etelä-Suomi paisuu kiihtyvällä vauhdilla. Kyllä kauppapuiston hanke on kaikkien hanke ja kaikkien etujen mukainen, Ojala korostaa.

Myös Kodin tavaratalon kauppias Juha Anttalainen on vahvasti alueen kehittämisen kannalla.

-Olisi varmasti kaikkien kannalta tällä hetkellä järkevintä kehittää jo olemassa olevia kauppakeskittymiä (Tynninharju, keskusta ja Lempola), eikä suunnitella lisää uusia kauppa-alueita Lohjan alueelle. Lempolan alue on edelleen puolivalmis, koska mm. yksi alue on kokonaan rakentamatta ja suunniteltu katsastuskonttorin siirto ja myymälätilan lisääminen sen tilalle on toteuttamatta, kommentoi Anttalainen.

-Uusien kauppa-alueiden tuominen jo kilpailtuun Lohjan alueeseen ei todennäköisesti juurikaan tuo lisäeuroja ulkoa, vaan jakaa tällä hetkellä jo olevaa kakkua uusien kauppojen kanssa, mikä johtanee pitemmässä juoksussa heikompaan kannattavuuteen joidenkin yrittäjien/kauppojen kanssa. Kehittämällä alueen toimivia kauppakeskittymiä uusilla kaupoilla tai yrityksillä pystytään myös saavuttamaan luonnollisesti näiden alueiden kehitystä positiivisempaan suuntaan myös tulevaisuudessa ja takaamaan palvelut alueille myös jatkossa entistä vahvempina, jatkaa Anttalainen.

 

Alueen kehittäminen etenee vähitellen

-Kaavan valmisteluvaihe on käynnissä ja parhaillaan laaditaan kaupallista selvitystä. Kaupallisessa selvityksessä on tarkoituksena selvittää kaavan vaikutusalueen vähittäiskaupan kysyntä ja tarjonta ja arvioida kaava-alueen kaupan mitoituksen vaikutukset mm. Lohjan keskustaan. Lisäksi alueella käynnistyy liikenneselvitys, jossa kartoitetaan mm. liikennemäärät- ja ennusteet sekä liittymien toimivuus ja korttelialueen liikennejärjestelyt, kertoo Långström.

-Syksyllä käynnistyy alueen suunnittelu, kun selvitykset valmistuvat. Kun alustavat suunnitelmat valmistuvat, valmisteluvaiheen aineistot viedään käsiteltäväksi vetovoimalautakuntaan ja asetetaan nähtäville. Kaava-aineistoon voi tulla tutustumaan esimerkiksi kuukausittain pidettävään kaavailtaan vetovoimalautakunnan käsittelyn jälkeen, Långström jatkaa.