Uutiset

Mainos

Valtuustoaloitteita

Aloite palvelutalojen hisseistä

Matti Pajuoja esittää vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta, että Lohjan tilahallinto selvittäisi kaikkien vanhusten palvelutalojen hissien huoltosopimukset.

-Nyt on käynyt ilmi, että esimerkiksi petäjäkodissa ei ole huoltosopimus toiminut asianmukaisesti, ja näin ollen vanhusten ulkoiluttaminen lähes mahdotonta. Tarvittaessa kaupungin tulee purkaa toimimattomat hissien huoltosopimukset, Pajuoja sanoo.

 

Aloite teiden vaarallisuuden uudelleen arvioinnista

Lotta Paakkunainen esittää, että teiden vaarallisuusluokitukset tulisi arvioida uudelleen ja palata vuoden 2016 tason vaarallisuusluokituksiin niiden teiden osalta, joiden vaarallisuusluokituksia on laskettu kunnes uudelleenarviointi on tehty.

-Päättäjien tulee tutustua huolellisesti tiellä valitseviin oloihin ja liikenteeseen sekä infrastruktuurin rakentamisen tuomaan erityiseen riskiin paikan päällä. Pelkkä matemaattinen tietokoneohjelma ei kerro kaikkea esimerkiksi rakennusten aiheuttamista katve- ja reagointiaikaa pienentävistä alueista. Koululiitujärjestelmä on vain apuväline ja yksi menetelmä, jolla arvioidaan koulukyydin tarpeellisuutta. Yksinomaan sen perusteella ei voi tehdä päätöksiä tien vaarallisuudesta tai turvallisuudesta, vaan paikallistietämystä tulee myös kuunnella, Paakkunainen sanoo.

 

Aloite välituntivälineiden lisäämisestä kouluille

Laura Skaffari esittää vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginhallitus ryhtyy yhdessä perusopetuksesta vastaavien virkamiesten kanssa selvittämään, mitkä koulut tarvitsevat pieniä välituntivälineitä parantamaan yksipuolisen piha-alueen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta.

-Lohjalla koulut ovat hyvin eriarvoisessa asemassa piha-alueiden suhteen. Osalla kouluista on välituntikäytössä upeita lähiliikuntapaikkoja, osalla muuten viihtyisiä piha-alueita. Joidenkin koulujen piha-alueet ovat kuitenkin pelkkiä aidattuja hiekka- tai asfalttikenttiä ilman mitään todellisia välituntiliikunnan mahdollisuuksia. Koska kaikki liikunta koulupäivän aikana on Lohjallakin toteutettavan Liikkuva koulu -ohjelman mukaista ja parantaa tutkitusti niin työrauhaa kuin oppimistuloksiakin, olisi tärkeää, että kaikille Lohjan koululaisille annettaisiin edes kohtuulliset mahdollisuudet toiminnallisten välituntien viettämiseen, sanoo Skaffari.

Vuoden 2021 Asuntomessujen projektipäällikkö on valittu

Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Lohjan kaupunki järjestävät valtakunnalliset asuntomessut Lohjalla vuonna 2021. Viime viikolla Suomen Asuntomessut ja Lohjan kaupunki valitsivat messuhankkeelle projektipäällikön, joka tulee kokoamaan messupaikkakunnan projektiorganisaation ja johtamaan messualueen rakennuttamisprojektia. Projektipäälliköksi valittiin VTM Mirka Härkönen

Härkönen työskentelee Sito Oy:ssä hankehallinta-osastolla vastaten mm. suurten aluerakennushankkeiden koordinointipalveluiden kehityksestä ja myynnistä. Härkönen on työskennellyt pitkään Sitossa apulaisosastopäällikkönä ja osastopäällikkönä. Hänellä on pitkä kokemus erilaisten kaupunkikehitys- ja infrahankkeiden parissa suuren infahankkeen projektinjohtotehtävistä asiantuntijatyöpajojen järjestämiseen. Härkönen omaa lisäksi vahvan kokemuksen myynnistä ja markkinoinnista. Hän tuntee myös kunnallisen päätöksentekoprosessin. Projektien myötä digitalisaation mahdollisuudet ja tietomallinnus ovat Härköselle tuttuja asioita. Hän on myös perillä kaupunkisuunnittelun ja liikenteen kehityksestä ja tämänhetkisistä trendeistä.

Lohjalle syntyvä uusi asuinalue tulee rakentumaan kaupungin keskustan tuntumaan Hiidensalmeen, Lohjanjärven rannalle.

-Yhteistyö Osuuskunnan ja Lohjan kaupungin välillä kulminoituu paikalliseen projektiorganisaatioon ja projektipäällikkö on tässä avainasemassa. Hienoa, että pääsemme aloittamaan projektipäällikön kanssa työt tässä vaiheessa, Suomen
Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää kertoo.

Lohjalle syntyvällä asuinalueella on vahva teollinen historia. Nyt teollisuusalueelle puhalletaan uusia kaupunkikehityksen tuulia ja Hiidensalmeen tulee valmistuttuaan reilun tuhannen hengen asuinalue. Asuntomessujen myötä valmistuu vuonna 2021 ensimmäiset kodit noin 600 asukkaalle. Asuinalueen kantavia periaatteita tulee olemaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.

-Projektipäällikkö lähtee yhdessä projektikaavoittajan kanssa laatimaan asemaakaavaa kumppanuushankemenetelmällä. Tavoitteena on, että kaavaprosessi olisi valmis talvella 2018-2019. Alueelle tulee rakentumaan monenlaisia
asuntomuotoja, kuten pien-, rivi- ja kerrostaloja sekä townhouseja, Lohjan kaupungin elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo kertoo.

Uusi monitoimikenttä Lohjalle

Lohjalle Metsolan koululle avataan torstaina 21.9. klo 18 uusi lähiliikuntapaikka. Osuuskauppojen ja Suomen Palloliiton sekä kuntien yhteistyön tavoitteena on rakentaa sata monitoimikenttää suomalaisten alakoulujen pihoille ja tänä vuonna rakennetaan 17 Ässäkenttää ympäri Suomen. Vuoden lopussa kenttiä on yhteensä 80 ja Lohjan Metsolan koulun kenttä on järjestysnumeroltaan 80. sekä Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n alueen kuudes. Ässäkentän nimi julkaistaan vihkiäistilaisuudessa.

SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen korostaa monitoimikenttien olevan merkittävä asia osuuskaupan
toimialueen asiakasomistajille.

– Haluamme edistää alueemme asiakasomistajaperheiden hyvinvointia tukemalla liikuntaharrastuksia erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Koulujen pihoilla sijaitsevat monitoimikentät toimivat virkistys- ja harrastuspaikkoina sekä kouluaikana että vapaa-ajalla. Kentät ovat kaikkien lasten käytettävissä edellyttämättä liikuntaseurojen jäsenyyttä, Jääskeläinen sanoo.

Kunnat päättävät lähiliikuntaan tarkoitettujen kenttien rakentamisesta itsenäisesti ja rahoittavat rakentamisen
normaalin käytäntönsä mukaisesti liikuntapaikkojen ja koulujen pihojen rahoituksesta. SSO:n panos
hankkeessa on myös merkittävä – monitoimikenttä on 10 000 euron tukisummalla yksi SSO:n tämän vuoden
suurimmista yksittäisistä avustuksista.

– Koululle monitoimikentän saaminen on hieno lisä Metsolan koulun pihassa olevan lähiliikuntapaikan
virikkeisiin. Kenttä on kovalla käytöllä koulupäivien aikana sekä iltaisin. Kentällä saa loistavat pelit, niin alle
kouluikäiset kuin nuoretkin. Muunneltavuuden ansiosta kentällä voi pelata jalka- ja koripalloa sekä
lentopalloa. Tärkein anti on, että lapset ja nuoret liikkuvat kavereiden kanssa ja pitävät pallopeleissä
hauskaa, kertoo Lohjan Metsolan koulun rehtori Satu-Kristiina Hautamäki.

– Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen edellyttää korkeatasoisia liikuntapaikkoja lähellä kuntalaisia. Juuri
tämän kaltaista aktiivista yhteistyötä järjestöjen, kuntien ja elinkeinoelämän välillä tarvitaan, jotta saadaan
aikaan kiinnostavia ja toimivia liikuntapaikkoja, toteaa Uudenmaan piirin piirijohtaja Matti Räisänen Suomen
Palloliitosta.

Lempolan kauppapuiston kehittäminen etenee

lemp.jpg

Lempolan kauppapuistossa etenkin liikennejärjestelyt kaipaavat kehittämistä.

 

Lohjan kaupungin kaavoitus teki Lempolan kauppapuiston kehittämisestä kyselyn viime huhti-toukokuussa. Kyselyllä kartoitettiin mm. alueen liikennejärjestelyjen toimivuutta, viihtyisyyttä, käyttötottumuksia ja alueen näkyvyyttä. Kyselyyn vastasi yhteensä 198 henkeä, joista noin neljännes on miehiä ja kolme neljäsosaa naisia. Vastaajia löytyi kaikista ikäluokista. Kysely alustaa kaavamuutosta.

-Asukaskyselyn tavoitteena on kartoittaa käyttäjien mielipiteitä alueesta, kerätä ideoita alueen kehittämiseen ja ajatuksia siitä, mihin asioihin alueen käyttäjien mielestä tulisi kiinnittää huomiota alueen suunnittelusta. Lisäksi saimme paljon tietoa siitä, miten aluetta tällä hetkellä käytetään. Kaavan laadinnan kannalta on oleellista kerätä heti kaavaprosessin alkuvaiheessa tietoa alueen käytöstä. Tässä tapauksessa kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että alueelle on mm. mahdollista rakentaa lisää päivittäistavarakauppaa. Lisäksi tavoitteena on liikennejärjestelyiden parantaminen, kertoo Lohjan kaupungin kaavasuunnittelija Kaisa Långström.

Kyselyn tuloksista selviää, että parantamisen varaa koettiin olevan etenkin liikennejärjestelyissä. Uusista liikkeistä kauppapuistoon toivottiin eniten Alkoa ja Lidliä. Ensisijaisesti haluttiin, että alueelta näkyvät liikkeet, mutta moni piti tärkeinä myös istutuksia ja puita. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat pysäköintipaikkojen määrään ja sijaintiin. Verraten tyytyväisiä oltiin myös alueen saavutettavuuteen kävellen sekä pyöräily-yhteyksiin. Vähiten tyytyväisiä puolestaan oltiin istumismahdollisuuksiin ja joukkoliikenteen reitteihin. Tyytymättömiä oltiin myös ympäristön viihtyvyyteen ja liikenneturvallisuuteen.

-Olin tyytyväinen saapuneiden vastausten määrään, ja iso osa vastaajista oli alueen aktiivisia käyttäjiä. Lähes 90% vastaajista saapuu alueelle autolla, pyrimme osaltamme myös kaavoituksessa vaikuttamaan siihen, että alue olisi jatkossa paremmin saavutettavissa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta. Erityisesti alueen liikennejärjestelyjä ja -turvallisuutta haluttiin kehittää, tätä osattiinkin odottaa. Osa kehitysehdotuksista on sellaisia asioita, jota kaavalla ei voida ratkaista esim. penkkien sijoittaminen, mutta kyselyn tulokset ovat myös maanomistajan tiedossa, kommentoi Långström.

 

Kauppiaat kannattavat Lempolan kehittämistä

Haastattelimme paria liikekeskuksen kauppiasta kyselyn pohjalta. Heidänkin vastauksistaan nousivat esille mm. liikennejärjestelyt ja alueen näkyvyys sekä olemassa olevien alueiden kehittämiseen panostaminen.

-Kauppapuiston liikennejärjestelyt ovat yksi asia, jota olen ihmetellyt, ne eivät ole toimivimmasta päästä. Jalankulkijoiden turvallisuus alueella on heikolla tasolla, varsinaisia siirtymäväyliä jalankulkijoille ei ole lainkaan. Parkkipaikkojen määrä on nykyisellään erityisesti kesällä ja viikonloppuisin riittämätön ja tämä kun yhdistetään huonoon liikennejärjestelyyn, niin soppa on valmis, sanoo Lempolan K-supermarketin kauppias Teppo Ojala.

-Koko talousalueen ja Lohjan kannalta olen ihmetellyt jo monta vuotta miksei mitään näy moottoritiellä. Eikä myöskään julkisivussa oikeassa paikassa, koska autoilija on mennyt jo ohi ympyrästä ennen kuin hän näkee toimijoiden kyltit. Satojatuhansia autoja ajaa molempiin suuntiin moottoritiellä ja nämä kaikki päästetään vain ohi.

-Kauppapuiston sijainti ja nyt esillä oleva kehityshanke ovat kuitenkin loistavia. Aivan varmasti kauppapuisto on "portti" Lohjalle ja tätä myötä varmasti koko talousalueen kannalta Lohjaa eteenpäin vievä. Pitää myös muistaa, että pendelöinti lisääntyy, ja Lohjan sijainti kohti kehäalueita on loistava. Kysymys kuuluukin, paljonko pendelöijä jättää tuloja kehäalueelle, Lohjan ja Lempolan "heikohkon" tarjonnan vuoksi? Nyt pitäisi ottaa vahva näkymä tulevaan, sillä Etelä-Suomi paisuu kiihtyvällä vauhdilla. Kyllä kauppapuiston hanke on kaikkien hanke ja kaikkien etujen mukainen, Ojala korostaa.

Myös Kodin tavaratalon kauppias Juha Anttalainen on vahvasti alueen kehittämisen kannalla.

-Olisi varmasti kaikkien kannalta tällä hetkellä järkevintä kehittää jo olemassa olevia kauppakeskittymiä (Tynninharju, keskusta ja Lempola), eikä suunnitella lisää uusia kauppa-alueita Lohjan alueelle. Lempolan alue on edelleen puolivalmis, koska mm. yksi alue on kokonaan rakentamatta ja suunniteltu katsastuskonttorin siirto ja myymälätilan lisääminen sen tilalle on toteuttamatta, kommentoi Anttalainen.

-Uusien kauppa-alueiden tuominen jo kilpailtuun Lohjan alueeseen ei todennäköisesti juurikaan tuo lisäeuroja ulkoa, vaan jakaa tällä hetkellä jo olevaa kakkua uusien kauppojen kanssa, mikä johtanee pitemmässä juoksussa heikompaan kannattavuuteen joidenkin yrittäjien/kauppojen kanssa. Kehittämällä alueen toimivia kauppakeskittymiä uusilla kaupoilla tai yrityksillä pystytään myös saavuttamaan luonnollisesti näiden alueiden kehitystä positiivisempaan suuntaan myös tulevaisuudessa ja takaamaan palvelut alueille myös jatkossa entistä vahvempina, jatkaa Anttalainen.

 

Alueen kehittäminen etenee vähitellen

-Kaavan valmisteluvaihe on käynnissä ja parhaillaan laaditaan kaupallista selvitystä. Kaupallisessa selvityksessä on tarkoituksena selvittää kaavan vaikutusalueen vähittäiskaupan kysyntä ja tarjonta ja arvioida kaava-alueen kaupan mitoituksen vaikutukset mm. Lohjan keskustaan. Lisäksi alueella käynnistyy liikenneselvitys, jossa kartoitetaan mm. liikennemäärät- ja ennusteet sekä liittymien toimivuus ja korttelialueen liikennejärjestelyt, kertoo Långström.

-Syksyllä käynnistyy alueen suunnittelu, kun selvitykset valmistuvat. Kun alustavat suunnitelmat valmistuvat, valmisteluvaiheen aineistot viedään käsiteltäväksi vetovoimalautakuntaan ja asetetaan nähtäville. Kaava-aineistoon voi tulla tutustumaan esimerkiksi kuukausittain pidettävään kaavailtaan vetovoimalautakunnan käsittelyn jälkeen, Långström jatkaa.

Jalankulkija loukkaantui vakavasti Lohjalla suojatieonnettomuudessa

Lohjalla tapahtui keskiviikkona 13.9. kello 17.50 suojatieonnettomuus Ojamonharjuntiellä Reunakadun risteyksessä. 

Pohjoisen suunnasta risteykseen oli tulossa kaksi autoa. Edempänä ajanut auto ryhmittyi vasemman puoleiselle kaistalle kääntyäkseen Reunakadulle. Kääntymään ryhmittyneen auton kuljettaja havaitsi jalankulkijan, joka lähti ylittämään suojatietä vasemmalta puolelta ja pysähtyi.

Suoraan menevää ajokaistaa vähän taaempana tullut mieskuljettaja ei havainnut hölkkääjää viereisellä kaistalla olevan auton vuoksi, vaan ajoi pysähtymättä äkisti suojatien eteen pysähtyneen auton ohi ja törmäsi lenkkeilijään.

Lenkkeilijä lensi törmäyksen voimasta noin 20 metrin matkan. Hänet kuljetettiin helikopterilla Töölön sairaalaan, jossa hän on edelleen teho-osastolla hoidettavana.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vammantuottamuksena.

Me-koulun avulla pyritään lisäämään lasten hyvinvointia

me1.jpg

Me-koulun avajaiset keräsivät runsaasti osallistujia Ristin koululle. Esiintymässä Virkkalan torvisoittokunta.

 

Järnefeltin alueen koulut eli Ristin, Rauhalan ja Karjalohjan alakoulut sekä Järnefeltin yläkoulu ovat mukana Me-säätiön rahoittamassa Me-koulukehittämistyössä. Pilottihankkeessa on Lohjan koulujen lisäksi mukana myös Espoon kouluja.

Me-koulun avajaisia vietettiin Ristin koululla 5.9. Kyseessä oli kodin ja koulun yhteistoimintatapahtuma, jossa oli mukana myös paikallisia toimijoita, kuten Lohjan nuorisotoimi, Virkkalan Tarmo, VPK, vanhempainyhdistys, partio ja MLL. Alun puheiden ja Virkkalan torvisoittokunnan esiintymisen jälkeen perheet pääsivät tutustumaan toiminnallisiin pisteisiin ja maistelemaan buffetin herkkuja.

-Me-säästiön visiona ja tavoitteena on, että Suomessa ei ole vuonna 2050 yhtään syrjäytynyttä. Tavoitteena on siten myös peruskoulu, jossa kukaan ei syrjäydy, sanoo Ristin ja Karjalohjan koulujen rehtori Jarkko Ojala.

Tavoitteeseen pääseminen vie aikaa ja eteneminen tapahtuu pienin askelin välitavoitteiden kautta.

-Tässä on koulullakin pysähtymisen paikka miettiä, mikä on tärkeää. Pitkään on menty opilliset tavoitteet edellä. Nyt on mietittävät, pitäisikö tavoitteita tarkentaa, Ojala sanoo.

-Lähdemme pikkuhiljaa liikkeelle. Keskitymme yhdessä tekemiseen, hyvien asioiden huomiointiin ja oppilaista välittämiseen. Uskon, että saamme lisättyä heidän hyvinvointiaan Me-koulukehittämistyön avulla, hän jatkaa.

me2.jpg

Lapsille oli järjestetty avajaisiin ohjelmaa ja eri toimijat esittäytyivät. Kuvassa Katupalveluyhdistys Kartsa ry ja Lohjan nuorisotyö.

 

Välipalaa, keskusteluja, harrastuksia ja koulutusta

Käytännössä Me-koulukehittämistyö tarkoittaa uusia toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kehittämistyön puitteissa on palkattu kolme Me-koulukehittäjää.

-Koulu tarjoaa oppilaille välipalaa pitkin koulupäivää. Oppilaan ja opettajan välillä aloitetaan hyvinvointikeskustelut, joissa keskustellaan siitä, mitä oppilaalle kuuluu. Tarkoituksena on, että opettaja antaa aikaa jokaiselle oppilaalle. Lisäksi opettajat saavat dialogisuuskoulutusta oppilaiden kanssa keskustelua varten. Kouluissa on myös tiimi, johon kuuluu mm. erityisopettaja. Tälle tiimille annetaan koulutusta, jotta oppilaan tukeminen kääntyisi pedagogisesta tuesta enemmän kohti hyvinvoinnin tukemista, Ojala listaa toimia.

Koulun ja lähiympäristön yhteistyötä kehitetään, ja lapsia ja nuoria autetaan esimerkiksi löytämään harrastuksia.

-On paljon syrjäytymisvaarassa olevia lapsia, joilla ei ole kavereita tai harrastuksia. Koulun pitäisi kartoittaa tilannetta ja löytää ratkaisuja, jotta jokaisella oppilaalla olisi mielekästä tekemistä myös kouluajan ulkopuolella, Ojala sanoo.

 

Yhdessä lasten hyvinvoinnin puolesta

Avajaisissa puhui Me-koulukehittämistyötä vetävä dosentti Matti Rimpelä.

-Lasten hyvinvointi on Suomessa parantunut koko viime vuosisadan. Noin 20 vuotta sitten tapahtui kuitenkin jotain ja menestystarinaan tuli särö. Edelleen useimmat lapset voivat hyvin, mutta huonosti voivien vähemmistö kasvaa, sanoo Rimpelä.

Ojalalla on yli 20 vuoden opettajan kokemus. Tuona aikana hän on huomannut saman muutoksen.

-Paljon on hyvinvoivia lapsia, mutta myös niitä, joilla on monialaisia vaikeuksia. Lasten vointi heijastuu myös kouluun, Ojala sanoo.

Hän toteaa, että on vaikeaa sanoa, mikä on syy ja mikä seuraus, mutta ainakin vanhempien kiireellä voi olla vaikutusta lasten hyvinvointiin.

-Kodeissa on monenlaisia arkielämän haasteita, jotka vaikuttavat myös lapsiin ja siten näkyvät myös koulussa, Ojala pohtii.

-Maailma on tullut vaativammaksi, joten nyt tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä, jotta kaikki saisivat hyvät lähtökohdat elämälleen. Vanhempien hartioille ei voi jättää kaikkea, vaan täytyy tehdä yhteistyötä. Ennen sanottiin, että koko kylä kasvattaa, Rimpelä toteaa.

Konkreettisia ratkaisujakin olisi olemassa.

-Oppilashuoltohenkilöstöllä on nyt enemmän asiakkaita kuin normitukset edellyttävät. Tilannetta saisi parannettua paljon esimerkiksi pienellä satsauksella perhetyöhön. Meillä oli myös kahden vuoden kokeilu Järnefeltin ja Ristin kouluilla, jolloin psykiatrinen sairaanhoitaja työskenteli oppilaiden ja perheiden kanssa. Koulut kaipaavat häntä. Tarvitsemme nykyistä enemmän yhdessä kasvattamisen kulttuuria, sitä että ongelmiin haetaan ratkaisuja yhdessä, Ojala kertoo.

Hän toivoo myös, että vastakkain asettelu kodin ja koulun välillä vähenisi.

-Kotiin lähetetty negatiivinen viesti ei tarkoita, ettemme välitä lapsesta, Ojala painottaa.

Yksi Me-koulukehittämistyön tavoitteista on myös yhdistää eri toimijoita.

-Nykyään ammattiauttajat ovat eriytyneet liikaa. Tavoitteena on, että oppilaan ei tarvitse lähteä kauas, vaan erityisasiantuntemus tulisi kotiin, kouluun ja harrastuksiin, Rimpelä kertoo.

me3.jpg

Avajaisissa pääsi tutustumaan mm. paloautoihin.

 

Me-säätiö

Me-säätiö on Supercellin Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan perustama säätiön, jonka tavoitteena on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä sekä eriarvoistumista Suomessa.

-He halusivat antaa takaisin osan siitä potista, jonka ovat itse saaneet Suomelta, Rimpeläinen kertoo.

Lohja valikoitui pilottikohteeksi kolmesta syystä.

-Kaupungin organisaatio oli täällä jo valmistautunut sote-uudistukseen ja Lohjalla on dynaaminen johto, joka halusi lähteä uudistamaan. Lisäksi tämä alue on erilaisine kouluineen sopiva kohde, Rimpelä avaa.

Ainakin kehittämistyön alku näyttää lupaavalta.

-Usein, kun käyn kouluilla puhumassa kuulijoita voi olla vain 5-6. Täällä on tupa täynnä, joten tästä on hyvä jatkaa, Rimpeläinen päättää.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön Lohjalla

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu painottaa mm. lapsen ja vanhemman osallisuuden lisäämistä. Uudistunutta vasua juhlistettiin Lohjalla Havumetsän päiväkodissa.

vasu5.jpg

Stella Helenius ja Ella Tuominen tutustumassa luupin käyttöön.

 

Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli vasut otettiin käyttöön elokuun alussa. Sen johdosta Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen -tapahtumia järjestettiin ympäri Suomea 5.9. Lohjalla uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa juhlistettiin mm. Havumetsän päiväkodissa. Tapahtumassa lapsille järjestettiin erilaisia uuden vasun teemojen ja painopisteiden mukaisia rasteja, joiden aiheina olivat mediakasvatus, laulupiirtäminen, osallisuus, luonto/tutkiminen ja liikunta. Päivän ohjelma näytti olevan lapsille mieleinen, sillä eräskin poika harmitteli, kuinka liikuntarasti loppui liian aikaisin.

Uudistunut varhaiskasvatus perustuu Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Perusteet ovat valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ja jokaisen lapsen oman vasu laaditaan. Varhaiskasvatus on entistä vahvemmin osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. Nykyään onkin siirrytty puhumaan varhaiskasvatuksesta päivähoidon sijaan.

-Opetus ja kasvatus painottuvat. Toiminnan pitää olla suunniteltua ja perusteltua, sanoo Lohjan kaupungin alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen palvelupäällikkö Anu Koivumäki.

vasu6.jpg

Luontorastilla lastentarhanopettaja Ruut Uusihakala, Elmo Nissinen, Kasper Piispanen, Stella Helenius ja Ella Tuominen.

 

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma painotta mm. lapsen ja vanhemman osallisuuden lisäämistä. Vanhempia kuullaan aiempaa enemmän ja lapsi nähdään aktiivisena oppijana, jolle luodaan turvalliset oppimisolosuhteet.

-Myös fyysiseen aktiivisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota, koska on herännyt valtakunnallinen huoli siitä, että lapset liikkuvat liian vähän. Esimerkiksi metsäretkiä ajatellaan oppimisympäristönä, jossa liikunnan lisäksi tutkitaan ympäristöä, lasketaan ja nimetään mm. puita ja harjoitellaan sosiaalisia taitoja. Eli nyt retketkin on mietitty pedagogisesta näkökulmasta, Koivumäki kertoo.

Jatkossa liikuntaa päiväkodin lapsille ohjaavat myös Kisakallion opiskelijat.

-Opiskelijat ohjaavat loka- helmikuussa melkein päivittäin. Teemme esimerkiksi liikuntaratoja, järjestämme liikuntapäivän Kisakalliossa ja annamme koulutusta päiväkodin henkilökunnalle esimerkiksi siitä, miten lasta avustetaan kuperkeikan tekemisessä, kertoo Jussi-Pekka Kinnunen Kisakalliosta.

Uuteen vasuun kuuluu myös leikin kautta tapahtuva mediakasvatus.

-Tutustumme uusiin välineisiin ja otamme esimerkiksi valokuvia luontoretkillä, kertoo Havumetsän päiväkodin johtaja Leena Sandell kertoo.

vasu2.jpg

Kisakallion Jussi-Pekka Kinnunen avustaa Kasper Piispasta kuperkeikan tekemisessä.

 

Retkiä, liikuntaa ja uusia oppimisympäristöjä

Havumetsän päiväkoti aukesi Routiolla heinäkuun lopussa. Lapsia on 1-vuotiaista esikoululaisiin noin 90.

-Vanhemmilta on tullut ihanaa palautetta mm. tiloistamme. Pienryhmittämisen avulla kaikilla on tilaa toimia ja liikkua, kun lapset ovat esimerkiksi eri aikaan ulkona, kertoo Sandell.

Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää, joista jokaiselle on annettu yksi vasujen osa-alue. Yhden ryhmän lasten vanhemmat pääsevät esimerkiksi pohtimaan, kuinka paljon arvostavat teemaa ”minä ja yhteisö”. Toisessa ryhmässä taas pohditaan ilmaisun toimivuuden tärkeyttä.

vasu4.jpg

Luontokirjaa tutkimassa lastenhoitaja Sirpa Rossi sekä Justus Cendejas ja Agata Babicka.

 

Luonto ja ympäristö ovat esillä lasten päiväkotiarjessa.

-Esimerkiksi ryhmämme on nimetty havumetsän aluskasvillisuuden mukaan. Meillä on täällä vanamot, mustikat, kanervat, puolukat, kielot ja metsätähdet. Luonto painottuu myös talon sisustuksessa ja väreissä, kertoo Sandell.

Luontoa ei tyydytä katselemaan vain ikkunan takaa.

-Teemme viikoittain retkiä lähimetsään. Vanhemmat ovat toivoneet retkiä, ja lapset odottavat niitä, Sandell sanoo.

Havumetsän päiväkodilla on yhteinen ruokala Roution ja Jalavan koulujen kanssa.

-Silmän ja käden yhteistyö sekä motoriset taidot ylipäätään kehittyvät, kun kantaa tarjotinta, Sandell toteaa.

Esiopetuksen tilat on sijoitettu lähelle Roution koulun 1-2-luokkalaisten tiloja, jotta yhteistyö on helppoa. Yhteistä toimintaa syksylle suunnitellaan parhaillaan.

Nykyajan päiväkodeissa lapsilla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia liikkua.

-Enää ei vain istuta pöydän ääressä, vaan meillä on mm. patjoja. Istumapaikkoja ei ole laskettu jokaiselle lapselle. Mahdollisuus liikkua auttaa monia lapsia, joiden on vaikeaa olla pitkään paikoillaan, Sandell kertoo.

-Tilat ovat myös muunneltavissa, mitä hyödynnetään uusien oppimisympäristöjen luomisessa, hän jatkaa.

vasu1.jpg

Lastentarhanopettaja Katja Taivalaho sekä lastenhoitajat Niko Honkanen, Sirpa Rossi ja Anne Suvanen kokeilivat laulupiirtämistä lasten kanssa. Lapset: Elisa Nissinen, Ella Tuominen, Stella Helenius, Kasper Piispanen, Mika Pehkonen, Agata Babicka ja Justus Cendejas.

vasu3.jpg

Lohjan kaupungin alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen palvelupäällikkö Anu Koivumäki (vas) ja Havumetsän päiväkodin johtaja Leena Sandell.

Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Länsi-Uudenmaan kauppakamarin alueelta kolme hanketta

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Länsi-Uudenmaan alueelta mukana ovat hankkeet Hanko-Hyvinkää-radan sähköistyksen edistäminen, Kehä V:en eli VT 25:n turvallisuuden, sujuvuuden ja kunnon parantaminen ja tie numero 112 (Inkoo -Virkkala). Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin.

Hangon rata on ykköspaikalla kommentoi Länsi-Uudenmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Eero Hettula.

-Hanke sisältää Hanko-Hyvinkää-radan, Hangon satamaradan, Kirkniemen tuotantolaitoksen pistoraiteen sekä Lappohjan satamaraiteen sähköistämisen. Hyöty-kustannusarvo on 0,7 (vrt. rahoituspäätöksen saanut Uudenkaupungin radan sähköistyksen H/K-luku on 0,8). Hankkeen kustannusarvio on 53 M€ MAKU 130 (2010=100). Sähköistäminen korvaa merkittävän dieselvetosuoritteen logistiikassa ja vähentää siten kuljetusten aiheuttamia päästöjä ja parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta. Samalla Riihimäen ratapihalla tapahtuvat veturien vaihdot vähenevät, jolloin kuljetusten nopeus, tehokkuus ja laatu paranevat. Vaihdon väheneminen vaikuttaa myös rahdin hintaan.
Sähköistäminen mahdollistaisi tulevaisuudessa myös sähkövetoisen matkustajaliikenteen Hankoon.

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista alueidemme pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päätöksentekoon liikenteen rahoituksesta.

-Liikennejärjestelmän suunnittelu on murroksessa. Nyt mietitään askelmerkkejä myös tulevalle maakuntauudistuksella, jossa maakunnille siirtyy vastuuta tienpidosta ja liikenteen suunnitelusta, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario painottaa.

Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on Saarion mukaan suuri merkitys alueiden ja yritysten kilpailukyvylle ja investointipäätöksille. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

-Liikenneyhteyksien toimivuus on keskeinen tekijä, kun yritykset tekevät päätöksiä investoinneista ja toimipaikan sijainnista. Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvityksen mukaan kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella, Saario toteaa.

Vappulaan valmistuu pian uusi hoivakoti ikäihmisille

Hoivatilat.jpg

Hoivakoti Attendo Vappula on noin kuukauden kuluttua valmis ottamaan asukkaita vastaan.

 

Lohjalle rakentuva Attendo Vappula -hoivakoti on nyt harjakorkeudessa. Rakennusprojekti on edennyt aikataulussa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan hoivakotiin jo noin kuukauden kuluttua. Uusi hoivakoti tarjoaa tehostettua palveluasumista, kevyttä palveluasumista sekä lyhytaikaista asumispalvelua ikäihmisille. Tehostetun palveluasumisen asuntoja tulee 28 ja kevyemmän palveluasumisen asuntoja kuusi kappaletta. Niissä on oman kylpyhuoneen ja wc:n lisäksi myös oma keittiö.

-Nykyaikana tarvitaan yhä monipuolisempia palveluja ikääntyneille. Hoivakodissa on pysyvien kotien lisäksi lyhytaikaisia asumispaikkoja esimerkiksi omaishoitajien lomien ajaksi tai äkillisen tilanteen sattuessa kohdalle, aluejohtaja Simo Saaranen Attendosta kertoo.

Saarasen mukaan niin ikäihmisiltä kuin heidän läheisiltäänkin on jo tullut kyselyjä asumismahdollisuudesta hoivakodissa. Hoivakotia vastapäätä sijaitsee Touhula-päiväkoti. Yhteistyötä onkin luvassa esimerkiksi niin, että päiväkotilapset vierailevat hoivakodissa esiintymässä.

Lohjan kaupungin palvelualuejohtaja Tuula Suominen puolestaan sanoo, että tarvetta monimuotoiselle palveluasumiselle on nyt ja tulee olemaan tulevaisuudessakin. Myös Maksjoelle ja Virkkalaan rakennetaan tällä hetkellä uutta hoivakotia ikäihmisille.

-Lohja on ikääntyvien ihmisten osalta muuttovoittokunta. Nyt yli 65-vuotiaita on lohjalaisista neljäsosa ja kymmenen vuoden kuluttua voi olla jo kolmasosa.

-Olemme Lohjalla tehneet palveluverkkotyötä ja toivoneet monimuotoista palveluasumista. Tämän uuden hoivakodin myötä ainakin osa toiveista toteutuu, ja syntyy uudentyyppinen palvelumuoto. Myös ikääntyneiden valinnanvapautta tulee vahvistaa. Toivon, että ikäihmiset voivat elää täällä omannäköistään ja mielekästä elämää, Suominen kertoo.

Attendolla on hoivakoti myös Lohjan Ventelässä. Osa uuden hoivakodin henkilökunnasta siirtyykin Ventelästä Vappulaan.

DSC_0640.JPG

Lohjan kaupungin palvelualuejohtaja Tuula Suominen, Attendon aluejohtaja Simo Saaranen ja kiinteistöjohtaja Juhana Saarni Suomen Hoivatiloista (oik) pian valmistuvassa hoivakodissa. Asukkaiden viihtyvyyttä hoivakodissa lisätään mm. kauniilla tapeteilla, saunalla ja kaneilla.

 

Pupuja, sauna ja kasvihuone

Attendo Vappulassa asukkaiden viihtyvyyttä lisäävät mm. kauniit tapetit, sisustustakka ja sauna, josta pääsee terassille vilvoittelemaan. Kesällä päästään nauttimaan omasta sadostakin.

-Kasvihuoneessa voi kasvattaa vaikka tomaatteja ja avomaakurkkuja ja istutuslaatikoissa esimerkiksi kukkia ja yrttejä. Pergola on ollut suosittu mm. Espoon hoivakodissamme. Kun köynnökset lähtevät kasvamaan, ne tuovat varjoakin, Saaranen kertoo.

Vappulan hoivakotiin muuttaa myös karvaisia asukkaita.

-Tänne tulee pupuja. Meillä on niitä myös Espoossa ja ne ovat olleet pidettyjä. Pitkälle edennyttä muistisairauttakin sairastavan asiakkaankin kasvoille nousee hymy, kun pörröinen ja pehmoinen kani on sylissä, Saaranen sanoo.

 

Kodinomaista asumista

Nykyisin palveluasuminen korvaa yhä useammin laitoshoidon kunnissa. Uuden hoivakodin toteuttamisesta vastaa valtakunnallisesti toimiva Suomen Hoivatilat Oyj, joka on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä koulujen ja palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen.

-Tämä on selkeä kehityssuunta, jonka toteutumista Hoivatilat edistää aktiivisesti. Meillä rakennusten lähtökohtana on kodinomaisuus. Suunnittelemme ja toteutamme talon niin, että se on siellä asuvalle ihmiselle koti, kiinteistöjohtaja Juhana Saarni Suomen Hoivatiloista painottaa.

Siitä, että rakennus on alunperinkin suunniteltu hoivakodiksi on etua asukkaiden lisäksi myös henkilökunnalle.

-Työergonomia on hoivakodiksi suunnitellussa rakennuksessa parempi kuin muokatussa. Tilojen sijoittelulla voidaan esimerkiksi säästää askelia ja työ on siten kevyempää. Yöhoitaja näkee ja kuulee tietystä kohdasta 80% koko rakennuksesta, Saaranen avaa.

Viime vuosien aikana Hoivatilat on käynnistänyt jo yli 100 hanketta 50 kunnassa eri puolella Suomea. Urakoitsijana Lohjan hankkeessa toimii Rakennusliike Lapti Oy.

Nuorten More-Move-liikuntakortti saa jatkoa

more.jpg

Nuoriso-ohjaaja Olavi Turpeinen (vas) ja liikuntakoordinaattori Toni Ojala kertovat, että nuoret pääsevät liikkumaan edullisesti jatkossakin.

 

Lohjan Liikuntakeskus kokeili kuluneen kesän aikana More-Move-liikuntakorttia, koska nuorille haluttiin tarjota kesäksi aktiviteettiä. Kortin hinnalla (10€) pääsi Lohjan kaikille kuntosaleille, uimaan Neidonkeitaaseen sekä sai varata Tennarista vapaita sulkapallo- ja tennisvuoroja ja pääsi liikkumaan hallissa omatoimisesti.

-Kortin osti 707 nuorta. Se on neljäsosa ikäluokan nuorista. Huomasimme, että kortin myötä saimme paljon uusia käyttäjiä Neidonkeitaaseen, kertoo Lohjan Liikuntakeskuksen liikuntakoordinaattori Toni Ojala.

Kortteja käytettiin touko- elokuun aikana noin 5 000 kertaa, ja kortti keräsi myönteistä palautetta niin nuorilta kuin vanhemmiltakin, joten korttikokeilu saa jatkoa.

-Tarkoitus on kerätä kokemuksia syksyllä maltillisen aloituksen myötä ja muokata tarjontaa sitten. Kortilla voi liikkua myös kevätpuolella, Ojala kertoo.

Kortti on tarkoitettu 13-17-vuotiaille nuorille. Jouluun saakka kortilla pääsee edelleen kaikille Lohjan kuntosaleille ja uimaan Neidonkeitaaseen. Lisäksi Lohjan nuorisotoimen kanssa tehtävän yhteistyön myötä tarjolla on sekä ohjattuja että vapaita liikuntavuoroja ympäri Lohjaa. Tarjolla on esimerkiksi palloilua, joogaa, dance mix -tunteja ja vapaita pelivuoroja.

-Vuoroja on pyritty laittamaan ennen nuorisotalojen aukeamista, jotta nuoret voivat ensin osallistua liikuntaan ja jatkaa nuokkarille, kertoo nuoriso-ohjaaja Olavi Turpeinen Lohjan nuorisotoimesta.

Myös Turpeinen on kuullut nuorilta hyvää palautetta kortista.

-Nuoret ovat sanoneet esimerkiksi, että on ollut huikeaa, kun on voinut mennä Tennariin pelailemaan.

 

Edullisesti monipuolista liikuntaa

Kesän aikana kortin kanssa liikkuminen maksoi 10 euroa. Nyt hinta nousee 29 euroon, mutta se mahdollistaa silti edelleen erittäin edullisen liikunnan harrastamisen.

-Aikuisille ja senioreille on tarjolla paljon vapaita liikuntavuoroja, mutta nuorille enimmäkseen seurojen hintavia ja sitoutumista vaativia liikuntaharrastuksia. Ajattelimmekin, että miksei nuorillekin ole ryhmäliikuntakalenteria. Nyt on tarkoituksena, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa riippumatta taitotasosta ja varallisuudesta. Kuukausihinta jää edelleen hyvin edulliseksi, Ojala sanoo.

-Tarkoituksena on kannustaa liikkumaan myös niitä nuoria, joilla ei ole vielä liikuntaharrastusta, sanoo Turpeinen.

Vuoromuutoksista, peruutuksista ja uutuuksista tiedotetaan Facebook-sivulla More-move-Lohja. Sivusta tykänneiden kesken on 17.9. asti menossa arvonta, jossa voi voittaa More-Move-kortin ensi toukokuun loppuun. Liikuntavuorot löytyvät sekä Lohjan nuorisotoimen että Lohjan Liikuntakeskuksen nettisivuilta. Liikuntavuoroille ei tarvitse ilmoittautua.

 

Yösäbä

Nuorille on syksyn aikana luvassa myös mm. perinteinen Yösäbä, joka järjestetään nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Tänä vuonna kisataan perjantaina 13.10. Tennarissa.

-Pelit aloitetaan kello 17.30 ja finaali pelataan puolen yön aikaan. Turnauksella on pitkät perinteet. Se oli aiemmin vuosittainen tapahtuma, kunnes tuli parin vuoden tauko. Nyt tapahtuma on taas elvytetty, Turpeinen kertoo.

Turnaus on tarkoitettu kaikille 1999-2004 syntyneille nuorille. Joukkueessa voi pelata 3-6 pelaajaa, sekä tyttöjä että poikia. Tapahtumassa on luvassa myös oheisohjelmaa. Ilmoittautuminen on käynnissä osoitteessa nuorilohja.fi. (Ilmoittaudu mukaan 8.10. mennessä.) Yösählyturnauksen järjestävät Lohjan nuorisotyö ja Lohjan Liikuntakeskus.

Sivut

 
Tilaa syöte Uutiset