Alijäämäisestä talousarviosta huolimatta Karkkila uskoo tulevaan

Suomen talouden kasvu on piristynyt huomattavasti ja saavuttaa talousennusteiden mukaan huippunsa vuonna 2017. Talouden kasvua piristää kotimaisen ja yksityisen kysynnän ohella vienti, joka on vihdoin lähtenyt kasvuun. Tästä huolimatta kuntien taloustilanne on haasteellinen ja se heijastuu valtion säästötoimenpiteiden, työllisyydenhoidon ja verotulojen kautta suoraan kuntatalouteen. Tulevina vuosina kuntien talouteen vaikuttaa suuresti kuntataloudelle kansantalouden tilinpidon mukainen rahoitusasematavoite -0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2019. Sen saavuttaminen edellyttää tiukkaa menokuuria ja säästöohjelmien jatkumista kunnissa. Myös väestön ikääntyminen, heikko työllisyystilanne ja turvapaikanhakijoiden kotouttaminen lisäävät kuntien kustannuspaineita lähivuosina.

Huolimatta Suomen yleisen taloudellisen tilanteen piristymisestä, Karkkila joutuu tekemään töitä saadakseen talouden pysymään positiivisella tiellä tulevina vuosina. Vuoden 2017 talousarvioennusteen mukaan Karkkilan kaupungin tulos on alijäämäinen. Tämä katkaisee neljännen peräkkäisen vuoden, kun Karkkilan kaupunki tekee ylijäämäisen tuloksen. Merkittävin tekijä positiivisen tuloksen aiheuttajana menneinä vuosina on ollut 7.10.2013 laadittu talouden tasapainotusohjelma, joka on laadittu vuosille 2013 – 2016. Suurin yllättäjä kaupungin talousarviossa oli Karviainen, joka esittää vuoden 2018 talousarvioon 700 000 euron menolisäystä omien menojen osalta sairaanhoitopiirin lisäysehdotuksen ollessa noin 38 000 euroa.

Vuoden 2018 talousarvioesitys on Karkkilan osalta näin alijäämäinen 1 164 552 euroa ja suunnitelmavuosien osalta vuonna 2019 1 104 208 euroa sekä vuonna 2020 764 657 euroa. Vaikka vuoden 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 – 2020 tulokset ovat alijäämäisiä, tavoitteena on saada tulos kääntymään ylijäämäiseksi tulevien vuosien aikana.

Isoimpina haasteina Karkkilan kaupungille ovat olleet vuosien 2015-2017 suuret investoinnit ja sitä kautta lainamäärän kasvu sekä tuloksen heikkeneminen kasvavien korkokulujen ja poistojen vuoksi. Investoinnit ovat kuitenkin tärkeä panostus palvelutuotantoon. Lisäksi talousarvion heikkenemiseen vaikuttavat mm. varhaiskasvatusmaksujen aleneminen valtion päätöksen taholta, kun samalla menojen osalta on painetta kasvuun ja edellä mainittu perusturvakuntayhtymä Karviaisen esitys vuoden 2018 talousarviosta.

Talouden haasteisiin pyritään vastaamaan elokuussa perustetun taloustyöryhmän aikaansaamilla toimenpiteillä. Positiivista virettä ja uskoa parempaan on ilmoilla, huonosta taloustilanteesta huolimatta. Yhtenä esimerkkinä näkyy, että taloustyöryhmä on yhdeksi tavoitteeksi linjannut elinvoiman lisäämisen. Elinvoiman lisääminen näkyy myös uudessa valmistuvassa strategiassa, jota on tällä hetkellä mahdollista käydä kommentoimassa kaupungin kotisivuilla. Valtuustolle strategia on tarkoitus tuoda päätettäväksi vuoden lopulla. Lisäksi kaupunginjohtajan budjetissa esitetään B-listalla olevien kiinteistöjen myyntejä ja varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelua vuoden 2018 aikana.

Toimintakulut
Vuonna 2018 toimintakulut nousevat talousarvioennusteeseen nähden 1,01 % eli 527 000 euroa. Positiivisesti talouteen vuonna 2018 vaikuttaa omien toimintakulujen, ilman Karviaista ja erikoissairaanhoitopiiriä, maltillinen kasvu 1,26 % eli noin 277 000 euroa talousarvioennusteeseen nähden. Menojen kasvu johtuu kulujen lisäyksistä, joita ovat mm. lisääntyneet henkilöstökulut, palvelujen ostot ja avustusmaksujen nousu sakkomaksujen osalta. Henkilöstökuluja lisää vuonna 2017 hyväksytyt vakanssit, vuonna 2018 jatkettavaksi esitetty maahanmuuttokoordinaattori ja 50 % pakolaisohjaaja. Palvelujen ostoja lisää mm. Karviaiselta ostopalveluina ostettava sosiaalityöntekijän palvelu liittyen kotouttamiseen. Edellä mainittujen kulut vastaavasti saadaan kotouttamisavustuksena. Lisäksi toimintakuluja lisää työllisyyden sakkomaksujen kasvaminen.

Toimintatuotot
Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa toimintatuotot nousevat 2,26 % eli 140 000 euroa talousarvioennusteeseen nähden. Toimintatuottojen määrä on ollut laskusuunnassa kolme vuotta. Vuonna 2018 nousua tuo Karviaiselta perittävä terveysaseman vuokrankorotus, kotouttamisen avustusmaksut. Vähennystä tuloissa aiheuttaa valtion asettaman varhaiskasvatuksen maksuperusteisen maksun väheneminen vuoden 2018 alusta.

Toimintakate
Vuoden 2017 talousarvioennusteeseen nähden toimintakate heikkenee 0,84 % eli 386 434 euroa. Toimintakate heikkenee ilman Karviaisen ja sairaanhoitopiirin menolisäyksiä noin 137 000 euroa. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi toimintakatteen paranemiseen vaikutti talousarvion raamissa keväällä annettu hallintokuntien tavoite toimintakatteen vähentämisestä 2,9 %. Toimintakate saatiin alenemaan ilman Karviaista ja erikoissairaanhoitopiiriä kaikissa muissa lautakunnissa paitsi Kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä vapaa-aikalautakunnassa.

Verotulot
Kaupungin verotulot muodostuvat tuloverosta, osuudesta yhtiöveron tuottoon ja kiinteistöverosta. Kaupunginvaltuusto päätti 06.11.2017 kokouksessaan kaupungin veroprosentit vuodelle 2018. Veroprosentit pysyvät samoina kuin vuonna 2017.

Tuloveroprosentti on 20,75
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,65
Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,25
Rakentamattoman rakennuspaikan 3,0
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00

Verotuloja arvioidaan muodostuvan Kuntaliiton verotuloennusteen mukaan vuoden 2017 talousarvioon nähden 0,28 % suurempana. Verotuloja yhteensä arvioidaan kertyvän 31 440 000 euroa.

Valtionosuudet
Valtionosuuksien arvioidaan nousevan 0,45 prosenttia talousarvioennusteesta 2017 eli noin 79 000 euroa.

Vuosikate ja poistot
Vuoden muutetun talousarvion 2017 vuosikate on 2 464 934 euroa ja vuoden 2018 vuosikate on 1 822 448 euroa. Vuosikate laskee huomattavasti vuoden aikana. Poistojen arvioidaan olevan -2 987 000 euroa. Ne nousevat vuoden 2017 talousarvioennusteeseen nähden 9,51 prosenttia.

Tilikauden tulos
Vuoden 2017 tuloksen odotetaan olevan 818 569 euroa alijäämäinen ja vuoden 2018 talousarviotulos tulee olemaan 1 164 552 euroa alijäämäinen.

Lainat ja korkokulut
Lainakanta tulee olemaan vuoden 2017 lopulla 58,2 miljoonaa euroa ja 2018 ennuste lainamäärästä on 58,0 miljoonaa euroa. Hienoinen lainamäärän laskeminen johtuu alhaisesta investointimäärästä. Korkokuluihin talousarviossa 2018 on varattu 700 000 euroa. Korkokulut nousevat talousarvioennusteeseen nähden noin 23 000 euroa.

Investoinnit
Vuoden 2018 bruttoinvestoinnit ovat -2 065 000 euroa. Suurimmat investoinnit ovat Palvelukeskuksen peruskorjaus 400 000 euroa, yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 115 000 € ja Harjun kentän kunnostus 300 000 €.